หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสสรหาและเลือ [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 122 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่องยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 68 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายทาง กพ.ถ.53-002 บ้านหร่ายกา [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
รายงานข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานตามโครงการลดใช้พลังงาน รอบเดือนตุลาคม 2561-ม [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเผยแพร่ปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 10 บ้านพรานอบ (จากนานายมานะ คงเ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศเผยแพร่ปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะควง (จากประตูน้ำ หมู่ท [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบเคพซีล (จากนานายขาน ทองหล่อ ถึงหน้าบ้านนาย [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนท [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมกระจก,โต๊ะทำงานเข้ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๒, ร [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
 
ทต.บ้านพราน [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ประชาธิปไตยชุมชน [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่่ 6 บ้านตะเคียนงาม [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไทร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง มอบเงินฌาปนกิจ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไทร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1  
เด็กแรกเกิด (27 ก.ย. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 1  
 
 

สัญลักษณ์ประจำตำบล

พรมเช็ดเท้า  
 
 
 
อบต.คลองน้ำไหล ร้านดูดนม สร้างความเดือดร้อน (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 106  ตอบ 6
ทต.ขาณุวรลักษบุรี สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ประชาสุขสันต์ ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.คลองสมบูรณ์ สอบถามรับโอนย้าย (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ถนนเรียบคลอง ม.6 วังพิกุล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 336  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 25720  ตอบ 184
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จะช่วยกันทำอย่างไรดี มะนาวราคาตก (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 1592  ตอบ 10
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (29 เม.ย. 2562)    อ่าน 6651  ตอบ 40
อบต.ท่าไม้ วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 225  ตอบ 1
 
กพ 0023.5/ว 250 ข้อมูลรายงานการเงินในระบบ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร [ 21 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 2285 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว 2738 ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 16 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 251 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคลากรท้องถิ่น ก.ฌ. [ 16 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว 2708 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2723 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว248 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 15 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 247 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 13020015 ผลงานเครื่องล้างตังกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer Reprocessor [ 15 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 2725 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2712 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 2677 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment [ 13 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2658 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2659 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2634 ซักซ้อมแนวทางในการปกิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 2637 1-การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 2637 2-การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2625 ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2624 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 2615 แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2594 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]   
 
 


จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(จากบ้านนายบุญแรม อ้น [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โรงเรียนและศูนย์พัฒน [ 8 มี.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ประชาสุขสันต์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์